Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  06.03.2021 15:27:02
Дата здійснення дії: 16.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168"
Код за ЄДРПОУ:  03117984
Текст повідомлення: 

                                           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168"

                                                                                               (код  за ЄДРПОУ  03117984)

               Місцезнаходження: 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 16 квітня 2021 р. об    11.00  за  адресою:  65098 м. Одеса вул. Йоганна  Гена (була Боженко), 4  у приміщенні  адміністративного корпусу ( 2-й поверх, кабінет директора)

Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах відбудеться  в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 12 квітня 2021 року. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати : документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями, довіреність).

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Вибори голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

4. Звіт директора Товариства за 2018, 2019, 2020 р.р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020 р.р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018, 2019, 2020 р р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018, 2019, 2020 р.р.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018, 2019, 2020 роки.

9. Відкликання  членів Наглядової ради.

10. Обрання  членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  членами Наглядової ради, затвердження кошторису їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

11. Відкликання  членів Ревізійної комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з  членами Ревізійної комісії, їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з  членами Ревізійної комісії.

 Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами,з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного вівторка з 10.00 до 13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних зборів – за місцем проведення таких зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Нещерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства (відповідно до вимог ст. 38 Закону України „Про акціонерні товариства”).

Оголошення про загальні збори акціонерів  надіслано кожному акціонеру   та  опубліковано на власному сайті ПрАТ «АТП-15168» . Адреса власного веб-сайту,  на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://  03117984.smida.gov.ua

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Довідки по телефонам (048) 721-27-11, 721-27-24                                                                    Наглядова рада

 

                Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис.грн.)

                 Найменування показника                                                                            :попередній  : попередній :  попередній    :    звітний

                                                                                                                                            :період            :період           :період              :   період

                                                                                                                                            :2017рік          :2018рік         :2019рік            :    2020 рік                                

                 1. Усього активів                                                                                             17620                 17414                  17241                17045

                 2. Основні засоби (залишкова вартість)                                                       7448                    7242                   7069                  6873

                 3. Запаси                                                                                                                    -                           -                         -                        -

                 4. Сумарна дебетова заборгованість                                                              482                      404                     445                    571

                 5. Грошові кошти та їх еквіваленти                                                                 106                      244                      129                     83

                 6. Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток)                                  17605                   17392                   17108               16940

                 7. Власний капітал                                                                                           18110                  17897                   17613               17445                       

                 8. Зареєстроний статутний капітал                                                                  413                      413                      413                   413

                 9.Довгострокові зобов’язання  і забезпечення                                                21                        54                         87                  142

                10.Поточні зобов’язання і забезпечення                                                              78                      112                    116                  113

                11.Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток)                                   (17)                    (213)                  (284)               (168)                                                  

                12.Середньорічна кількість акцій (шт..)                                                     1652280              1652280            1652280          1652280

                13.Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду                              -                           -                         -                      -

                14.Загальна сума коштів, витрачених на викуп

                      власних акцій протягом періоду                                                                       -                           -                          -                      -

                15.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                        13                          13                      13                   13

                16. Чистий прибуток (збиток)

                      на одну просту акцію (грн.)                                                                 (0,01029)               (0,12891)            (0,17188)         (0,10168)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Директор         Тел/факс: (048) 721-27-11    Ел. адреса: atp15168@gmail.com

 

Проекти рішень питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-15168», які відбудуться   16  квітня 2021 року.

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Для проведення підсумків голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) чоловік:

Нещерет Алевтина Сергіївна – голова лічильної комісії,

Адрузова Людмила Миколаївна – член лічильної комісії,

Вакалюк Віталій Микитович – член лічильної комісії.

 

Питання проекту порядку денного:

2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів.

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.

1. Затвердити наступний порядок і спосіб посвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетень може бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника).

 При відсутності цих реквізитів і підпису-  бюлетень вважається недійсним.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з декількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування підписується членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою товариства. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька сторінок, підпис члена реєстраційної комісії та печатка товариства ставляться на останній сторінці бюлетеня.

Питання проекту порядку денного:

3. Вибори голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Маньковського Павла Іларіоновича, секретарем загальних зборів акціонерів Єсіну Лідію Миколаївну.

2. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів: доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступу на дебатах – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Питання проекту порядку денного:

4. . Розгляд звіту директора Товариства за 2018,2019,2020 р. р. Прийняття рішення за результатами  розгляду звіту директора .

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2018,2019,2020 р.р..

Питання проекту порядку денного:

5 Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2018,2019,2020 р. р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити наглядової ради товариства звіт за 2018,2019,2020 р.р.

Питання проекту порядку денного:

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії товариства за 2018,2019,2020 р. р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2018,2019,2020 р.р.

Питання проекту порядку денного:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018,2019,2020 р. р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018,2019,2020 р.р.

Питання проекту порядку денного:

8. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2018,2019,2020 р.р.

Проект рішення:

Доручити директору Товариства:

- провести відповідну роботу з дебіторами щодо погашення дебіторської заборгованості;

- обмежити витрати Товариства, затвердити кошторис витрат Товариства;

- передати в оренду на комерційних засадах незадіяні офісні і виробничі приміщення.

Питання проекту порядку денного:

9. Відкликання   членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Відкликати членів Наглядової ради:

Карпенко Олександра .Вікторовича. -у зв’язкузі смертю;

Карпенко Ігоря Олександровича- у зв’язку з закінченням терміну повноважень

Главацького Петра В'ячеславовича - у зв’язку з закінченням терміну повноважень

Питання проекту порядку денного:

10. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердження кошторису їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПрАТ "Автотранспортне підприємство 15168"  у складі 3 (трьох) осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами терміном на 3 роки. .

2. Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

3.. Обрати уповноваженим на підписання цивільного-правових договорів з членами Наглядової ради директора ПрАТ "Автотранспортне підприємство 15168"  Бойка Володимира Олексійовича

Питання проекту порядку денного:

11. Відкликання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Відкликати членів ревізійної комісії у зв'язку з закінченням термінів повноважень:

Ніцука Андрія Григоровича,

Маньковського Павла Іларіоновича,

Єсіну Лідію Миколаївну

Питання пректу порядку денного :

12. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії, їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати Ревізійну комісію відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПрАТ "Автотранспортне підприємство 15168"  у складі  3 (трьох) осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами терміном  на 3 роки.

2. Затвердити цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії на безоплатній основі.

3. Обрати уповноваженим на підписання цивільного-правових договорів з членами ревізійної комісії директора ПрАТ "Автотранспортне підприємство 15168"Бойка Володимира Олексійовича

 

 

                                                                                                                                  Наглядова рада ПрАТ”АТП-15168”