Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.01.2011
Дата публікації 31.01.2011 09:17:51
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15168"
Юридична адреса* м.Одеса, вул.Столбова,15-г, поштовий індекс- 65098
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Голова правління. Тел: 0487145247
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15168"

(код за ЄДРПОУ 03117984)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які призначені на 18 березня 2011 р. об 11.00

за місцезнаходженням товариства: 65098 м. Одеса вул. Боженко, 4 (приміщення адмінкорпусу)
Порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік
3. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2010 рік
4. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2010 рік
5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2010 рік.
6. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій із документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація).
7. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів товариства
8. Про обрання зберігача, який буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору зі зберігачем
9. Про визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства, дії договору з реєстратором, припинення операцій
10. Про затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію випуску акцій
11. Про визначення порядку повідомлення акціонерів товариства про прийняті рішення про дематеріалізацію випуску акцій та порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій
12. Про прийняття рішення про зміну найменування (типу) товариства
13. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції
14. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну
комісію товариства
15. Відкликання та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
наглядової ради
16. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами ревізійної, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з
членами ревізійної комісії
17. Відкликання та обрання виконавчого органу товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 18 березня 2011 р. з 9.00 до 10.30 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація учасників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 18 березня 2011 р., за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена відповідно до законодавства).


Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса вул. Боженко, 4 з понеділка по п"ятницю з 10.00 до 13.00 (приміщення бухгалтерії). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 30 днів до дати проведення зборів

Тел. (048) 7212711, 7212724 Правління

Повідомлення опубліковане в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №13 від 25.01.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бойко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.01.2011
(дата)