Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2012
Дата публікації 12.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство 15168"
Юридична адреса* м.Одеса, вул.Стовпова,15-г, поштовий індекс- 65098
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Директор. Тел: 0487212724
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Автотранспортне підприємство 15168»
код за ЄДРПОУ 03117984, місцезнаходження: 65098 м. Одеса, вул. Стовпова, 15-г,
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 20 квітня 2012 року об 11.00 за адресою: 65098 м. Одеса, вул. Боженко,4 у приміщенні адміністративного корпусу (2-й поверх, кабінет директора).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 16 квітня 2012 року. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів
3.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4.Розгляд звіту директора товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.
7. Розподіл прибутку товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного вівторка з 10.00 до 13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних зборів – за місцем проведення таких зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Нещерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Довідки по телефонами: (048) 721-27-11, 721-27-24. Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника : звітний період : попередній
: 2011 рік : період 2010 рік
1. Усього активів/ 1916,1/ 1885,2
2. Основні засоби /1241,4 /1286,0
3. Дострокові фінансові інвестиції / - / -
4. Запаси / - / -
5. Сумарна дебетова заборгованість / 85,8 / 44,4
6. Грошові кошти та їх еквіваленти / 52,7/ 29,2
7. Нерозподілений прибуток (збиток) / (1727) / (1768,7)
8. Власний капітал / 1261,8 / 1220,1
9. Статутний капітал / 413,0 / 413,0
10.Довгострокові зобов’язання / - / -
11.Поточні зобов’язання / 620,8 /631,6
12.Чистий прибуток (збиток) / 41,7 / (120,0)
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) / 1652280 / 1652280
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду / - / -
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду / - / -
16.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)/15 /15

Тел.факс: (048) 721-27-11 Эл.адрес: atp15168@gmail.com

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане у газеті Відомості ДКЦПФР № 44 від 05.03.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бойко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2012
(дата)