Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.02.2014
Дата публікації 10.04.2014 11:53:59
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Автотранспорте підприємство 15168"
Юридична адреса* 65098, м. Одеса,вул. Стовпова, 15-г
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (048)7212724
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168"
(код за ЄДРПОУ 03117984)
Місцезнаходження: 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 11 квітня 2014 р. об 11.00 за адресою: 65098 м. Одеса вул. Боженко, 4 у приміщенні адмінкорпусу ( 2-й поверх, кабінет директора)
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 07 квітня 2014 року. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати : документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту директора товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.
7. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2013 рік.
8. Закінчення строку повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Закінчення строку повноважень членів ревізійної комісії та обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного вівторка з 10.00 до 13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних зборів – за місцем проведення таких зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Нещерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Довідки по телефонам (048) 721-27-11, 721-27-24 Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис.грн.)
Найменування показника : звітний період : попередній період
: 2013 рік : 2012 рік
1. Усього активів 18443 18649
2. Основні засоби (залишкова вартість) 8271 8477
3. Дострокові фінансові інвестиції - -
4. Запаси - -
5. Сумарна дебетова заборгованість 223 153
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 11 47
7. Нерозподілений прибуток (збиток) 18072 18352
8. Власний капітал 18577 18765
9. Статутний капітал 413 413
10.Довгострокові зобов’язання - -
11.Поточні зобов’язання 64 56
12.Чистий прибуток (збиток) (280) 9
13.Середньорічна кількість акцій (шт..) 1652280 1652280
14.Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду - -
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -
16.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Тел/факс: (048) 721-27-11 Ел. адреса: atp15168@gmail.com
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бойко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.04.2014
(дата)