Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.03.2015
Дата публікації 10.03.2015 10:16:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Автотранспорте підприємство 15168"
Юридична адреса* 65098, м. Одеса,вул. Стовпова, 15-г
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (048)7212724
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168" (код за ЄДРПОУ 03117984) Місцезнаходження: 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 17 квітня 2015 р. об 11.00 за адресою: 65098 м. Одеса вул. Боженко, 4 у приміщенні адмінкорпусу ( 2-й поверх, кабінет директора) Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 13 квітня 2015 року. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати : документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України. Порядок денний: 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 4.Розгляд звіту директора товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 5.Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2014 р. 7.Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2014 рік. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного вівторка з 10.00 до 13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних зборів – за місцем проведення таких зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Нещерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів. Довідки по телефонам (048) 721-27-11, 721-27-24 Наглядова рада Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис.грн.) Найменування показника :звітний період : попередній період : 2014 рік : 2013 рік 1. Усього активів 18237 18443 2. Основні засоби (залишкова вартість) 8065 8271 3. Дострокові фінансові інвестиції - - 4. Запаси - - 5. Сумарна дебетова заборгованість 309 223 6. Грошові кошти та їх еквіваленти 3 11 7. Нерозподілений прибуток (збиток) 17974 8072 8. Власний капітал 18479 18577 9. Статутний капітал 413 413 10.Довгострокові зобов’язання 4 - 11.Поточні зобов’язання 66 64 12.Чистий прибуток (збиток) (98) (280) 13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 1652280 1652280 14.Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - - 15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 16.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Директор тел/факс: (048) 721-27-11 Ел. адреса: atp15168@gmail.com У В А Г А ! Відповідно до вимог Закону України „Про депозитарну систему України”, цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА. З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів 17 квітня 2015 року , ПАТ „АТП-15168” наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися в депозитарну установу ТОВ „РЕГРАН” по телефону: (0482)343-195, (0482) 343-306. Електронна адреса: regran@te.net.ua. Адреса: м. Одеса, вул. Космонавтів, 36. Наглядова рада ПАТ”АТП-15168”
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бойко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2015
(дата)