Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2017
Дата публікації 20.03.2017 13:23:16
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Автотранспорте підприємство 15168"
Юридична адреса* 65098, м. Одеса,вул. Стовпова, 15-г
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (048)7212711
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168"

                                                                                               (код  за ЄДРПОУ  03117984)

               Місцезнаходження: 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на  26 квітня 2017 р. об    11.00  за  адресою:  65098 м. Одеса вул. Боженко, 4

               у приміщенні  адміністративного корпусу ( 2-й поверх, кабінет директора)

Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах відбудеться  в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 20 квітня 2017 року. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати : документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

 Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Вибори голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту директора товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.

8. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2016 рік.

9. Про прийняття рішення про зміну найменування (типу) товариства.

        10. Затвердження нової редакції статуту товариства у відповідності до норм Закону України „Про акціонерні  товариства” .

11. Визначення особи, яким будуть надані повноваження щодо підписання статуту товариства в новій редакції та його державної реєстрації.

12. Затвердження положень про загальні збори акціонерів,  наглядову раду, ревізійну комісію та виконавчий орган товариства.

13. Відкликання членів наглядової ради.

14. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, затвердження кошторису їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

15. Відкликання членів ревізійної комісії.

16. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії, їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного вівторка з 10.00 до 13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних зборів – за місцем проведення таких зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Нещерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Оголошення про загальні збори акціонерів  опубліковано у газеті „Бюлетень „Цінні папери України” № 54  від 21 березня 2017 року. Адреса власного веб-сайту:  03117984.smida.gov.ua

Довідки по телефонам (048) 721-27-11, 721-27-24                                                                    Наглядова рада

 

                Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис.грн.)

                 Найменування показника                              : попередній період            :    звітний період

                                                                                         :     2015 рік                           :           2016 рік                  

                 1. Усього активів                                                           18032                                  17826                                                                                                                

                 2. Основні засоби (залишкова вартість)                     7860                                      7654                                                                                                                                                       

                 3. Дострокові фінансові інвестиції                                 -                                            -

                 4. Запаси                                                                          -                                   -                       

                 5. Сумарна дебетова заборгованість                            208                                        321                                                                                                               

                 6. Грошові кошти та їх еквіваленти                              119                                           46                                                                                                                                        

                 7. Нерозподілений прибуток (збиток)                        17779                                    17622                                                                                                                        

                 8. Власний капітал                                                        18284                                  18127                                                                                                                                       

                 9. Статутний капітал                                                        413                                       413                                                          

                10.Довгострокові зобов’язання                                           6                                         14                                                                                                                                                           

                11.Поточні зобов’язання                                                    70                                        53                                                                                                                                                

                12.Чистий прибуток  (збиток)                                         (195)                                      (157)                                                                                                          

                13.Середньорічна кількість акцій (шт..)                1652280                                    1652280       

                14.Кількість власних акцій, викуплених

                     протягом періоду                                                          -                                                                -  

                15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп

                      власних акцій протягом періоду                                 -                                                               -

                16.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)       17                                         13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Директор         Тел/факс: (048) 721-27-11    Ел. адреса: atp15168@gmail.com

 

 

Проекти рішень питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП-15168», які відбудуться  26 квітня 2017 року.

 

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Для проведення підсумків голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію у складі: Нещерет Алевтина Сергіївна – голова лічильної комісії, Адрузова Людмила Миколаївна – член лічильної комісії, Єсіна Лідія Миколаївна – член лічильної комісії.

 

Питання проекту порядку для:

2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок і спосіб посвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетень може бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника). При відсутності цих реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з декількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою товариства. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька сторінок, підпис члена реєстраційної комісії та печатка товариства ставляться на останній сторінці бюлетеня.

 

Питання проекту порядку денного:

3. Вибори голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Маньковського Павла Іларіоновича, секретарем загальних зборів акціонерів Єсіну Лідію Миколаївну.

2. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів: доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступу на дебатах – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

 

Питання проекту порядку денного:

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

5. Розгляд звіту директора товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт директора товариства за 2016 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

8. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

- робота з дебіторами по погашенню дебіторської заборгованості;

- найсуворіший режим економії;

- здача в оренду незадіяних офісних і виробничих приміщень

 

Питання проекту порядку денного:

9. Про прийняття рішення про зміну найменування (типу) товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип товариства з Публічного на Приватне.

 

Питання проекту порядку денного:

10. Затвердження нової редакції статуту товариства у відповідності до норм Закону України „Про акціонерні  товариства”.

Проект рішення:

1. Статут Приватного акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство 15168” у новій редакції затвердити..

 

Питання проекту порядку денного:

11. Визначення особи, яким будуть надані повноваження щодо підписання статуту товариства в новій редакції та його державної реєстрації.

Проект рішення:

1. Уповноважити директора товариства Бойка Володимира Олексійовича підписати статут у новій редкции ПАТ "АТП-15168" від імені загальних зборів акціонерів з подальшою його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

 

Питання проекту порядку денного:

12. Затвердження положень про загальні збори акціонерів,  наглядову раду, ревізійну комісію та виконавчий орган товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, ревізійну комісію та виконавчий орган товариства.

 

Питання проекту порядку денного:

13. Відкликання членів наглядової ради.

Проект рішення:

1. Відкликати у зв'язку з закінченням термінів повноважень членів наглядової ради:

Карпенко Олександра Вікторовича

- Главацького Петра В'ячеславовича

- Карпенко Ігоря Олександровича

 

Питання проекту порядку денного:

14. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, затвердження кошторису їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

1. Обрати наглядову раду згідно Закону України «Про акціонерні товариства»  з кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк.

2. Затвердити кошторис та умови цивільно-правового договору з головою наглядової ради, обраним загальними зборами акціонерів  26 квітня 2017 року

3. Обрати уповноваженим на підписання цивільного-правових договорів з членами наглядової ради Бойка Володимира Олексійовича.

 

Питання проекту порядку денного:

15. Відкликання членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Відкликати у зв'язку з закінченням термінів повноважень членів ревізійної комісії Ніцука Андрія Григоровича, Маньковського Павла Іларіоновича, Єсіну Лідію Миколаївну

 

Питання пректу порядку денного :

16. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії, їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

1. Обрати ревізійну комісію у складі трьох осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк (кумулятивне голосування) строком на 3 роки.

2. Затвердити цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії на безоплатній основі.

3. Обрати уповноваженим на підписання цивільного-правових договорів з членами ревізійної комісії Бойка Володимира Олексійовича.

 

 

                                                                        Наглядова рада ПАТ”АТП-15168”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бойко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2017
(дата)