Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 15.03.2018 11:41:45
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Автотранспорте підприємство 15168"
Юридична адреса* 65098, м. Одеса,вул. Стовпова, 15-г
Керівник* Бойко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (048)7212711
E-mail* atp15168@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168"

                                                                                               (код  за ЄДРПОУ  03117984)

               Місцезнаходження: 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на  20 квітня 2018 р. об    11.00  за  адресою:  65098 м. Одеса вул. Йоганна  Гена

               (була Боженко), 4  у приміщенні  адміністративного корпусу ( 2-й поверх, кабінет директора)

Реєстрація акціонерів для участі  у загальних зборах відбудеться  в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 16 квітня 2018 року. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати : документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями, довіреність).

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

           Проект порядку денного:

1. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів

3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту директора товариства за 2017 р.  та затвердження заходів за результатами його розгляду..

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р.

7. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2017 рік.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного вівторка з 10.00 до 13.00 у кабінеті бухгалтерії, а в день загальних зборів – за місцем проведення таких зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Нещерет Алевтина Сергіївна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства (відповідно до вимог ст. 38 Закону України „Про акціонерні товариства”).

Оголошення про загальні збори акціонерів  опубліковано у газеті „Бюлетень „Цінні папери України” № 49  від 13 березня 2018 року. Адреса власного веб-сайту,  на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://  03117984.smida.gov.ua

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Довідки по телефонам (048) 721-27-11, 721-27-24                                                                    Наглядова рада

 

                Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис.грн.)

                 Найменування показника                                                                : попередній період                      :    звітний період

                                                                                                                                 :     2016рік                              :           2017 рік                                

                 1. Усього активів                                                                                        17826                                                  17620                                                           

                 2. Основні засоби (залишкова вартість)                                                  7654                                                    7448                                                                                               

                 3. Запаси                                                                                                                -                                                           -                       

                 4. Сумарна дебетова заборгованість                                                           321                                                      482                                                         

                 5. Грошові кошти та їх еквіваленти                                                             46                                                      106                                                                                   

                 6. Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток)                             17622                                                   17605                                                                      

                 7. Власний капітал                                                                                      18127                                                  18110                                                                                                                

                 8. Зареєстроний статутний капітал                                                             413                                                      413                    

                 9.Довгострокові зобов’язання  і забезпечення                                           14                                                          21                                                                                   

                10.Поточні зобов’язання і забезпечення                                                       53                                                          78                                                                                      

                11.Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток)                           (157)                                                       (17)                                                                                                      

                12.Середньорічна кількість акцій (шт..)                                             1652280                                                1652280       

                13.Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду                        -                                                            -  

                14.Загальна сума коштів, витрачених на викуп

                      власних акцій протягом періоду                                                              -                                                               -

                15.Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                 13                                                          13

                16. Чистий прибуток (збиток)

                      на одну просту акцію (грн.)                                                               (0,09502)                                            (0,01029)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Директор         Тел/факс: (048) 721-27-11    Ел. адреса: atp15168@gmail.com

 

Проекти рішень питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-15168», які відбудуться  20 квітня 2018 року.

 

Питання проекту порядку денного:

1. Вибори голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Маньковського Павла Іларіоновича, секретарем загальних зборів акціонерів Єсіну Лідію Миколаївну.

2. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів: доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступу на дебатах – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Питання проекту порядку для:

 

2. Затвердження порядку і способу посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок і спосіб посвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетень може бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника). При відсутності цих реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з декількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою товариства. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька сторінок, підпис члена реєстраційної комісії та печатка товариства ставляться на останній сторінці бюлетеня.

 

Питання проекту порядку денного:

3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами  його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради товариства визнати задовільною.

 

Питання проекту порядку денного:

4. Розгляд звіту директора товариства за 2017 р.  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт директора товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу директора товариства визнати задовільною.

 

Питання проекту порядку денного:

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду..

Проект рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

 

Питання проекту порядку денного:

6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

 

Питання проекту порядку денного:

7. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- збитки товариства 2017 року покрити за рахунок доходів, отриманих у 2018 році;

- робота з дебіторами по погашенню дебіторської заборгованості;

- збільшення обсягів виконання послуг:  здача в оренду незадіяних офісних і виробничих приміщень

 

                                                               

                                                                                 Наглядова рада ПрАТ”АТП-151

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бойко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2018
(дата)