Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Бойко Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 15168"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г
4. Код за ЄДРПОУ 03117984
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 721-27-11 (048) 721-27-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.03117984.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 31.08.2017 Публiчне акцiонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15168" Приватне акцiонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15168"
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 26.04.2017 Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 31.08.2017 Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15168" Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 15168"