Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Бойко Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 15168"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03117984
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 721-27-11 (048) 721-27-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.03117984.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.12.2018 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Карпенко Олександр Вiкторович д/в 40.904
Зміст інформації:
Повноваження Голови Наглядової Ради Карпенко Олександра Вiкторовича припинено 04.12.2018 р. (дата вчинення дiї 04.12.2018) у зв'язку iз смертю посадової особи. Розмiр пакета акцiй, яким володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 40,904%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв. На зазначену посаду замiсть посадової особи нiкого не призначено.