Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Бойко Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 15168"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса вул. Столпова, 15-г
4. Код за ЄДРПОУ 03117984
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 721-27-11 (048) 721-27-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.03117984.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2014 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович КЕ 925855
17.02.1998 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.127
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович (паспорт: серiя КЕ номер 925855 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.02.1998) припиненi повноваження 11.04.2014. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
11.04.2014 припинено повноваження Голова наглядової ради Карпенко Олександр Вiкторович КК 818881
08.02.2002 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
40.904
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Карпенко Олександр Вiкторович (паспорт: серiя КК номер 818881 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.02.2002) припиненi повноваження 11.04.2014. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.90400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
11.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Главацький Петро Вячеславович СН 587912
02.10.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
40.346
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Главацький Петро Вячеславович (паспорт: серiя СН номер 587912 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.10.1997) припиненi повноваження 11.04.2014. Припення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.34600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
11.04.2014 припинено повноваження Член наглядової ради Карпенко Iгор Олександрович КК 818874
07.02.2002 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.121
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Карпенко Iгор Олександрович (паспорт: серiя КК номер 818874 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 07.02.2002) припиненi повноваження 11.04.2014. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
11.04.2014 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Маньковський Павло Iларiонович КК 654708
16.08.2001 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.126
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Маньковський Павло Iларiонович (паспорт: серiя КК номер 654708 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 16.08.2001) припиненi повноваження 11.04.2014. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
11.04.2014 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Єсiна Лiдiя Миколаївна КЕ 147330
27.03.1996 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.126
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Єсiна Лiдiя Миколаївна (паспорт: серiя КЕ номер 147330 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 27.03.1996) припиненi повноваження 11.04.2014. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
11.04.2014 обрано Голова наглядової ради Карпенко Олександр Вiкторович КК 818881
08.02.2002 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
40.904
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Карпенко Олександр Вiкторович (паспорт: серiя КК номер 818881 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.02.2002) обрана на посаду 11.04.2014. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол №3 вiд 11.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.90400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор. Розмiр пакету акцiй: 675846 простих iменних акцiй.
11.04.2014 обрано Заступник голови наглядової ради Главацький Петро Вячеславович СН 587912
02.10.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
40.346
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник голови наглядової ради Главацький Петро Вячеславович (паспорт: серiя СН номер 587912 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.10.1997) обрана на посаду 11.04.2014. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №3 вiд 11.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.34600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - речник президента. Розмiр пакету акцiй: 666627 простих iменних акцiй.
11.04.2014 обрано Член наглядової ради - секретар Карпенко Iгор Олександрович КК 818874
07.02.2002 Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.121
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради - секретар Карпенко Iгор Олександрович (паспорт: серiя КК номер 818874 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 07.02.2002) обрана на посаду 11.04.2014. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №3 вiд 11.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор. Розмiр пакету акцiй: 2000 простих iменних акцiй.
11.04.2014 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович КЕ 925855
17.02.1998 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.127
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович (паспорт: серiя КЕ номер 925855 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.02.1998) обрана на посаду 11.04.2014. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний iнженер. Розмiр пакету акцiй: 2103 простих iменних акцiй.
11.04.2014 обрано Заступник голови ревiзiйної комiсiї Маньковський Павло Iларiонович КК 654708
16.08.2001 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.126
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник голови ревiзiйної комiсiї Маньковський Павло Iларiонович (паспорт: серiя КК номер 654708 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 16.08.2001) обрана на посаду 11.04.2014. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрист. Розмiр пакету акцiй: 2082 простих iменних акцiй.
11.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї - секретар Єсiна Лiдiя Миколаївна КЕ 147330
27.03.1996 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
0.126
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї - секретар Єсiна Лiдiя Миколаївна (паспорт: серiя КЕ номер 147330 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 27.03.1996) обрана на посаду 11.04.2014. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 11.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - iнспектор вiддiлу кадрiв. Розмiр пакету акцiй: 2082 простих iменних акцiй.