Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Бойко Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство 15168"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65098 м. Одеса вул. Стовпова, 15-г
4. Код за ЄДРПОУ 03117984
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 721-27-11 (048) 721-27-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.03117984.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2017 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович
0.127
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович (згоди на розкриття паспортних даних не надано ) припиненi повноваження. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 26.04.2017 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
26.04.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Карпенко Олександр Вiкторович
40.904
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Карпенко Олександр Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припиненi повноваження. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 26.04.2017 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.90400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
26.04.2017 припинено повноваження Заступник голови наглядової ради Главацький Петро В'ячеславович
40.346
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник голови наглядової ради Главацький Петро В'ячеславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припиненi повноваження. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №1 вiд 26.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.34600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
26.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради-секретар Карпенко Iгор Олександрович
0.121
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради -секретар Карпенко Iгор Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припиненi повноваження. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №1 вiд 26.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
26.04.2017 припинено повноваження Заступник голови ревiзiйної комiсiї Маньковський Павло Iларiонович
0.126
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник голови ревiзiйної комiсiї Маньковський Павло Iларiонович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припиненi повноваження. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №1 вiд 26.04.2017 р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
26.04.2017 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї-секретар Єсiна Лiдiя Миколаївна
0.126
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї -секретар Єсiна Лiдiя Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припиненi повноваження. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 26.04.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
26.04.2017 обрано Голова наглядової ради Карпенко Олександр Вiкторович
40.904
Зміст інформації:
Карпенко Олександр Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано ) обрано членом наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 26.04.2017р.). Обрано головою наглядової ради Товариства на пiдставi рiшення наглядової ради товариства (протокол №6 вiд 26.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.90400%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор. Посадова особа є акцiонером.
26.04.2017 обрано Заступник голови наглядової ради Главацький Петро В'ячеславович
40.346
Зміст інформації:
Главацький Петро В'ячеславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 26.04.2017р.). Обрано заступником голови наглядової ради Товариства на пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №6 вiд 26.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 40.34600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор АСМАП. Посадова особа є незалежним директором.
26.04.2017 обрано Член наглядової ради-секретар Карпенко Iгор Олександрович
0.121
Зміст інформації:
Карпенко Iгор Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано ) обрано членом наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 26.04.2017). Обрано секретарем наглядової ради на пiдставi рiшення наглядової ради (протокол №6 вiд 26.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ТОВ "Українскi лiнiї". Посадова особа є незалежним директором.
26.04.2017 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Нiцук Андрiй Григорович
0.127
Зміст інформації:
Нiцук Андрiй Григорович (згоди на розкриття паспортних даних не надано ) обрано членом ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 26.04.2017р). Обрано Головою ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 26.04.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний iнженер.
26.04.2017 обрано Заступник голови ревiзiйної комiсiї Маньковський Павло Iларiонович
0.126
Зміст інформації:
Маньковський Павло Iларiонович ( згоди на розкриття паспортних даних на надано) обрано членом ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 26.04.2017р). Обрано заступником голови ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 26.04.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрист.
26.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї-секретар Єсiна Лiдiя Миколаївна
0.126
Зміст інформації:
Єсiна Лiдiя Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 26.04.2017р). Обрано секретарем ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 26.04.2017р.).Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - iнспектор вiддiлу кадрiв.
26.04.2017 припинено повноваження Директор Бойко Володимир Олексiйович
0.128
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Бойко Володимир Олексiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припиненi повноваження. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової ради товариства (протокол №7 вiд 26.04.2017 р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12800%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 р.
26.04.2017 обрано Директор Бойко Володимир Олексiйович
0.128
Зміст інформації:
Бойко Володимир Олексiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано Директором. Рiшення прийнято на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол№7 вiд 26.04.2017 р..) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12800% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор.